مهلت ثبت نام کودکستان ، پیش دبستان و دبستان از ۱ اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳می باشد.

مهلت ثبت نام متوسطه اول از ۱ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳می باشد.