فرم پیش ثبت نام - دبستان - سال تحصیلی 1404-1403

  • اطلاعات دانش آموز

  • اطلاعات پدر دانش آموز

  • اطلاعات مادر دانش آموز

  • (در صورت پاسخگو نبودن شماره منزل، تلفن همراه پدر و مادر) در مواقع لزوم بتوان با آنها تماس گرفت.
  • اطلاع رسانی های پیامکی ما فقط از طریق این شماره می باشد.
  • اطلاع رسانی های پیامکی ما فقط از طریق این شماره می باشد.